ماده ۲۱ قانون ثبت احوال

(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هریک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.

بعدی ❭