ماده ۱۱۷ قانون دریایی

آثار ناشی از اجرای این فصل
‌مقررات این فصل بهیچوجه در حقوق و تعهدات و تحدید مسئولیت متصدی حمل مذکور در فصل پنجم تاثیری نخواهد داشت. ‌

بعدی ❭