اقسام مجامع عمومی در شرکت سهامی

مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:
۱ - مجمع عمومی موسس.
۲ - مجمع عمومی عادی.
۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده.

رجوع کنید به ماده ۷۳ قانون تجارت