ماده ۷۰۵ قانون مدنی

ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود.

بعدی ❭