مدیریت شرکت مختلط غیرسهامی

اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.

رجوع کنید به ماده ۱۴۴ قانون تجارت