تعریف سود خالص شرکت سهامی

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.

رجوع کنید به ماده ۲۳۷ قانون تجارت