ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت می‌گیرد. مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید.

بعدی ❭