ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیتها و فرایندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش(۶)ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نمایند.