ماده ۱۶ قانون مسئولیت مدنی

وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.