مجازات ربودنی که سرقت محسوب نشود

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی