عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.