ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده 1391

آیین‌نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بعدی ❭