حداقل شرکای لازم در شرکت سهامی

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

رجوع کنید به ماده ۳ قانون تجارت