اعمال مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام

در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم‌نماید و هم چنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

رجوع کنید به ماده ۷۱ قانون تجارت