ماده ۷۸۴ قانون مدنی

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

بعدی ❭