ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

مدیـران و قضات محل بازرسی باید همکاری لازم را با اعضای هیات معمول دارند.

بعدی ❭