موارد انحلال شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات ۱ - ۲ - ۳ ماده ۱۹۹.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.

رجوع کنید به ماده ۱۸۱ قانون تجارت