ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

اموال عمومی موضوع بند«ت» ماده ۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد.

بعدی ❭