آگهی تشکیل شرکت

در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۱۹۷ قانون تجارت