ترتیب مطالبه دیون شرکت مختلط غیرسهامی از شرکای ضامن آن

اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۱۵۷ قانون تجارت