تعریف شرکت تعاونی تولید

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

رجوع کنید به ماده ۱۹۰ قانون تجارت