فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی