شروع به قتل عمد

هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی