دین و ضمان موجل

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال‌شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۴۰۵ قانون تجارت