خرید آلات و وسایل قماربازی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی