مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی مکانی عبارتند از:
۱. آدرس منزل، محل سکونت یا اقامت
۲. شهر، بخش و دهستان محل تولد
۳. محل صدور شناسنامه
۴. عکس و فیلم داخل یا بیرون منزل یا مکان سکونت افراد
۵. آدرس محل کار خصوصی
۶. مکان پارک خودروی فرد
۷. مکانهای استفاده از وسیله ارتباطی
۸. اطلاعات اماکن مسافرتی که فرد به آنها تردد دارد
۹. محل ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و...
۱۰. بیمارستانها، مراکز درمانی و مطب ها و آزمایشگاههای مورد مراجعه فرد
۱۱. مکان های خرید فرد
۱۲. مکانهای سوخت گیری خودرو
۱۳. مکانهای تصادفات
۱۴. محل های دفن اموات خویشاوند
۱۵. مسیرهای تردد خودرو