شرکت سهامی عام و آگهی اعلامیه پذیره‌نویسی سهام

اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید‌علاقمندان قرار داده شود.

رجوع کنید به ماده ۱۱ قانون تجارت