ترتیب انحلال یا بقای شرکت مختلط سهامی در صورت ورشکستگی شریک ضامن

ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.

رجوع کنید به ماده ۱۷۱ قانون تجارت