مرجع اتخاذ تصمیمات شخص حقوقی

تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۵۸۹ قانون تجارت