ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

وظایف و مسئولیتهای مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف‌- پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به شورا جهت تصویب.
ب‌- اجرای سیاستها و دستورالعمل‌های شورا.
پ‌- بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی.
ت‌- بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها.
ث‌- حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهیها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.
ج‌- حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.
چ‌- ابطال گواهی مراکز میانی که بر خلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.
ح‌- اطلاع‌رسانی به صاحبان امضا و طرفهای اعتمادکننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی.
خ‌- ایجاد و به روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع‌رسانی خدمات آن.

بعدی ❭