آثار امضای ورقه تعهد سهم در شرکت سهامی عام

امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۵ قانون تجارت