(اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- بیست درصد جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش مواد بازداشتی که براساس مقررات ماده ۲۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع و قوانین مربوط به قاچاق وصول میشود به نسبت‌های مندرج در ذیل تقسیم می‌شود.

 ۱- مخبر  ده درصد
۲- کاشف پنجاه درصد
۳- مأموریا مأمورین انتظامی به تشخیص وزارت منابع طبیعی پانزده درصد
۴- ذخیره برای پرداختهای ضروری بنا به تشخیص وزارت منابع طبیعی بیست و پنج درصد

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- مخبر کسی است که وقوع جرم قاچاق را به ماموران وزارت جهادسازندگی - سازمان جنگلها و مراتع کشور اطلاع دهد در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر ماموران وزارت جهادسازندگی و سازمان جنگلها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- در صورتی که کسی به دو عنوان ذی سهم باشد فقط حق دریافت سهم زیادتر را خواهد داشت.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- در صورت تعدد مامورین کاشف، مامورین انتظامی و مخبرین سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- سهمیه های مقرر در این ماده در صورتی پرداخت خواهد شد که پرونده های امر منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد.