اعطای مهلت پرداخت به قبول کننده

اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور‌رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

رجوع کنید به ماده ۲۵۷ قانون تجارت