شخصیت حقوقی موسسات غیرتجارتی

تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

رجوع کنید به ماده ۵۸۴ قانون تجارت