ماده ۳۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

دادستان کل کشور هر شش ماه یک‌بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق می‌دهد.

بعدی ❭