قانون الحاق ماده‌ای به قانون خدمت وظیفه عمومی

مصوب 1366/09/01 مجلس شورای اسلامی
‌ماده واحده - بسیجیان، جهادگران و سایر افراد که در اسارت و یا گروگان دشمن باشند و یا به اسارت و گروگان گرفته شوند، با تأیید حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش حسب مورد مدت اسارت و یا گروگان بودن آنان در حکم خدمت وظیفه عمومی (‌اعم از ضرورت، احتیاط و ذخیره) محسوب‌می‌گردد.
‌تبصره 1 - برای افراد مذکور در ماده واحده که مدت اسارت و یا گروگان آنان دو سال باشد، کارت معافیت دائم از انجام دوره ضرورت صادر و اگر‌بیش از دو سال در اسارت یا گروگان باشند، این مدت از دوره‌های احتیاط و ذخیره خدمت وظیفه عمومی آنان کسر خواهد شد.
‌تبصره 2 - افراد موضوع ماده واحده که مدت اسارت و یا گروگان بودن آنان کمتر از دو سال بوده و فاقد شرایط معافیت باشند، مابقی خدمت خود را‌در صورتی که کمتر از یک سال باشد در نزدیکترین واحد نظامی انتظامی محل سکونت می‌گذرانند و در غیر این صورت نسبت به مابقی خدمت همانند‌سایر مشمولین با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های دفاع، سپاه و کشور ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1366/9/9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

عناوین و برچسب‌ها