آیین‌نامه دفتر ثبت تجارتی

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۱۷ قانون تجارت