ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

بعدی ❭