ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۷۴۳ قانون مدنی

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.

بعدی ❭