سرقت تعزیری ساده

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی