اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم بر ضد امنیت کشور

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی