لزوم انقضای ملت‌های معین برای ترتیب قرارداد ارفاقی و تداوم سایر عملیات راجع به ورشکستگی

پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت‌می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۴۷۲ قانون تجارت