قانون حاکم برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن

اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

رجوع کنید به ماده ۳۰۶ قانون تجارت