در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران
۲- شورا: شورای عالی استاندارد
۳- قانون: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد