قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری

قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

رجوع کنید به ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی