هزینه تعقیب ورشکسته به تقصیر به تقاضای یکی از طلبکاران

مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.

رجوع کنید به ماده ۵۴۸ قانون تجارت