بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.