ماده ۴ آیین‌نامه رویه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران

کارگروه دایمی ذی‌ربط شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه مجاز است حسب صلاحدید اقامت برخی از اتباع خارجی مشمول این آیین نامه را تحت عناوین پناهنده یا آواره بررسی و اقدام لازم رامعمول نماید.

بعدی ❭