مقررات تصفیه شرکت سهامی

تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌می‌باشد.

رجوع کنید به ماده ۲۰۳ قانون تجارت