شرکت سهامی و جرم پذیرش سمت بازرسی با علم به داشتن منع قانونی

هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به‌جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۶۶ قانون تجارت